این سند تحت پوشش نظام کیفیت شرکت کیسه بافی ثمین بوده و تکثیر آن بدون اطلاع بخش تضمین کیفیت ممنوع می باشد.