محصولات

1-كيسه‌هاي پلي‌پروپيلن تك لايه در سايزهاي مختلف جهت بسته‌بندي محصولات آرد – قند – شكر – مواد معدني – برنج و …
2-كيسه‌هاي پلي‌پروپيلن با لايه داخلي پلي‌اتيلن در سايزهاي مختلف جهت بسته‌بندي انواع مواد شيميائي و شكر و…
3-كيسه‌هاي پلی‌پروپيلن با پوشش پلي‌اتيلن (لمينه ) در سايزهاي مختلف جهت بسته‌بندي انواع مواد شيميائي و سیمان و…